Σχεδιασμός & ανάπτυξη του δικτυακού τόπου για το Σύνδεσμο Βοιμηχανιών Πλαστικών Ελλάδος


Project Organization

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος Σ.Β.Π.Ε. (AHPI)

Project Target

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος Σ.Β.Π.Ε. (AHPI)

Project Technologies

MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2021

Url(s)

https://www.ahpi.gr