Σχεδιασμός & ανάπτυξη του δικτυακού τόπου για το Σύνδεσμο Βοιμηχανιών Πλαστικών Ελλάδος


Φορέας Έργου

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος Σ.Β.Π.Ε. (AHPI)

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2021

Url(s)

https://www.ahpi.gr