Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης web portal biznes.gr


Φορέας Έργου

Biznes.gr

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση αναγκών προσφοράς & ζήτησης υπηρεσιών & προϊόντων από το διαδίκτυο. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2018

Url(s)

https://www.biznes.gr