Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού web portal studypath.gr


Φορέας Έργου

Studypath.gr

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση αναγκών προσφοράς & ζήτησης υπηρεσιών εκπαίδευσης από το διαδίκτυο. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2018

Url(s)

https://www.studypath.gr