Κατασκευή e-shop περιφεριακών και αναλώσιμων ειδών | RDC Informatics.


Φορέας Έργου

P.A. SOLUTIONS - Διάθεση Περιφερειακών & Αναλώσιμων Ειδών

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) περιφεριακών και αναλώσιμων ειδών για την P.A. SOLUTIONS.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2019

Url(s)

https://www.pasolutions.gr