Ανάπτυξη συστήματος B2B & B2C πωλήσεων για τη Vector Security Ltd (Vector Ltd)


Φορέας Έργου

Vector Security Ltd (Vector Ltd) - Συστήματα Ασφαλείας

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων για B2B &B2C πωλήσεις για λογαριασμό της Vector Security Ltd (Vector Ltd).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2020

Url(s)

https://www.vectorsecurity.gr