Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας e-learning για την A.F Studies


Φορέας Έργου

ΚΔΒΜ A.F Studies

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ A.F Studies Fitness Academy. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2020

Url(s)

https://portal.afstudies.gr