Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών ''Η Αγκαλιά''


Φορέας Έργου

Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Η Αγκαλιά"

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακων Υπηρεσιών για τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο ''Η Αγκαλιά''. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης αλλά και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2020

Url(s)

https://eplatform.agalia.org.gr