Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του εκπαιδευτικού οργανισμού UNICERT STUDIES Κ.Δ.Β.Μ.2


Φορέας Έργου

UNICERT STUDIES Κ.Δ.Β.Μ.2

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστήματος τηλεκατάρτισης για τις  ανάγκες υλοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) του εκπαιδευτικού οργανισμού UNICERT STUDIES.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2020

Url(s)

https://www.dlearning.gr/