Σύστημα Συμβουλευτικής για το ΚΔΒΜ SELECTIKA


Φορέας Έργου

Κε.Δι.Βι.Μ.2 SELECTIKA

Αντικείμενο Έργου

Δημιουργία & λειτουργία πλατφόρμας Συμβουλευτικής για το  Κε.Δι.Βι.Μ.2 SELECTIKA.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://selectika.careermentor.gr