Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για το ΚΕΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ


Φορέας Έργου

ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστήματος τηλεκατάρτισης για το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ενσωμάτωση κατάλληλου λογισμικού στην πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://oloklirosikek.elearninghub.gr