Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για το ΚΔΒΜ THESEUS


Φορέας Έργου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης THESEUS

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό THESEUS.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2021

Url(s)

https://theseus.elearninghub.gr