Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας Papavarsami e-Learning


Φορέας Έργου

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για ξένες γλώσσες.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2013

Url(s)

http://www.papavarsami.gr