Τεχνική υποστήριξη - Help Desk

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης λογισμικού – Help Desk

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή αξιοποίηση κάθε έργου επιχειρησιακού λογισμικού σε βάθος χρόνου. Αποτελούν δεν τον ακρογωνιαίο λίθο οικοδόμησης διαχρονικών σχέσεων με τους πελάτες μας.

Υποστήριξη
λογισμικού

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη. Με αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει ισχυρές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία σε θέματα εφαρμογών Soft1 και συστημάτων, παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων και τεχνολογιών και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

QUALITY CUSTOMER
SUPPORT SERVICES

What We Offer

  • Υπηρεσίες υποστήριξης (Help Desk) μέσω τηλεφώνου ή e-mail
  • Υπηρεσίες υποστήριξης με εξειδικευμένους συμβούλους
  • Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης προβλημάτων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
  • Υπηρεσίες τεχνικής επίλυσης προβλημάτων που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες
  • Υπηρεσίες τροποποίησης εφαρμογών σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις πελατών, όπως Reports, νέες λειτουργίες ή διαδικασίες κλπ.