Υλοποιηση Εργων

Υλοποίηση έργων Business Software

Κάθε σύγχρονο έργο επιχειρησιακού λογισμικού (business software) είναι μοναδικό όπως και η επιχείρηση στην οποία εφαρμόζεται. Για την επιτυχή υλοποίησή του απαιτούνται λεπτομερείς διαδικασίες project management και εκτέλεσης εργασιών, κομβικά σημεία ελέγχου εργασιών και παραδοτέων, αναλυτική τεκμηρίωση κλπ.

Software
Projects

Η μεγάλη επιχειρηματική γνώση των στελεχών μας, οι ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και η εμπειρία στη χρήση σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε και να εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

IN TIME, IN BUDGET, WITH
QUALITY!

What We Offer

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Business Process Re-engineering
  • Data migration
  • Παραμετροποίηση
  • Ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών (customization)
  • System Engineering